FIFTY-ONE INTERNATIONAL
 
Fifty-One Club Oostende

 

Startpagina

Doelstellingen van de 
Fifty-One Clubs

Activiteiten-agenda
Bestuur
Leden
Dienst aan de Gemeenschap

Links naar andere clubs

Inter Serviceclubs Oostende

 

Fifty-One International werd op 21 oktober 1966 officieel gesticht in Waterloo (België).

De serviceclub is ontstaan uit het verlangen van sommige leden van de Round Tafel Belgium Association, om de vriendschap en het gemeenschappelijk ideaal te handhaven die het leven van een serviceclub hen verschafte.

Er werd besloten een nieuwe, volkomen autonome beweging te creëren die een volwaardige plaats zou innemen onder de traditionele serviceclubs.

Deze doelstelling hadden de stichters van deze nieuwe club voor ogen :

bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid;

bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen;

Initiatieven i.v.m. vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen.

Om de beweging een eigen geest te geven en haar vitaliteit te behouden, werd de formule aangenomen waarvan de club haar naam ontleend heeft:

Fifty-One Club Oostende is een club voor zowel jonge als oudere leden;

er wordt gestreefd naar een gemiddelde leeftijd van de clubleden van 51 jaar;

het aantal leden per club is beperkt tot 51.  

De vergadering worden tweemaal per maand gehouden, waarbij de leden bij elkaar komen voor een gezamenlijke maaltijd, in  principe gepaard aan een interessante lezing. 

Fifty-One is de eerste serviceclub-organisatie die opgericht is in Europa met een uitdrukkelijk internationaal karakter, in de overtuiging dat men overal, bij alle rassen, mensen van goede wil aantreft. Vriendschap kent immers geen grenzen. De wens van de stichtende leden is dat vanuit Waterloo, bekend om één van de bloedige veldslagen uit de geschiedenis, een oproep tot verdraagzaamheid en broederlijkheid zou uitgaan naar verre horizonten, een boodschap van vrede en menselijke solidariteit. 

Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen zal Fifty-One International zich inspannen voor een betere verstandhouding onder de mensen, door elkaar beter te leren kennen en zich in dienst van een gemeenschappelijke ideaal te stellen. Vanuit haar open en vriendelijke geest zal Fifty-One International, door het enthousiasme van de jonge leden te koppelen aan de wijze ervaring van de ouderen, een wederzijdse menselijke verrijking in de hand werken en een stimulans zijn bij het tot stand brengen van de gestelde doelen. 

Als rode draad loopt door de clubs de “Dienst aan de Gemeenschap” (Da/dG) waarbij elke club zich een doel stelt om minstens één serviceproject per jaar te realiseren, niet door zich te beperken tot een geldinzameling onder de leden maar ook ze aan te sporen zich persoonlijk in te zetten ten gunste van de gemeenschap. 

De wens van Fifty-One International is deze geest zo ruim mogelijk uit te dragen.

http://www.fifty-one-international.org/nl/